„Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” .


Przez cały rok szkolny uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu realizowali projekt edukacyjny pt. „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci.
W ramach projektu przeprowadzono cykl lekcji gdzie pierwszaki odkrywały praktyczne zastosowanie matematyki. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli odczytywanie godzin, poznawali jednostki miar i wag oraz uczyli się dokonywać obliczeń pieniężnych. Uczestnicząc w zajęciach, rozwijali również umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia. Udział w projekcie „Mali Matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” pozwolił dzieciom na zdobycie licznych kompetencji matematycznych, które mogą wykorzystać w codziennym życiu. Uczniowie z wielką chęcią i zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał imienny dyplom z podziękowaniami i gratulacjami.

mgr Edyta Bryś
mgr Celina Motyka