Zarządzenie Nr 2/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higienyw publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410ze zm.);

 • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§1


 1. Niniejszym wprowadzam:
  1. „Procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

  2. Oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

  3. Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

  4. Tabelę pomiaru temperatury dziecka stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

  5. INSTRUKACJA ODBIORU ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W SZKOLE załącznik nr 5

 2. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Beata Popielarz